فارسی | English صفحه اصلی | نقشه سایت | تماس با شرکت  
 
 
 
 
نرم افزار / سيستم هاي مالي / سيستم حقوق و دستمزد


امكانات و ويژگيهاي سيستم حقوق و دستمزد ( دولتي )

1- مشخصات سيستم
1-1- پياده سازي مجموعه قوانين جاري وزارتخانه ها و سازمانهاي دولتي
2-1- ماليات 
                  - امكان تعريف پارامترهاي موثر در محاسبه ماليات توسط كاربر
                  - تعريف جدول مالياتي
                  - سقف معافيت ساليانه
                  - سقف معافيت عيدي
                  - ضريب محاسبه مالياتي كاركنان ساعتي
                  - ضريب بخشودگي مالياتي كاركنان آزاده
                  - ضريب محاسبه مالياتي اضافه كار
                  - تعديل  ماليات در پايان هر ماه
3-1- بيمه - امكان تعريف پارامترهاي موثر در محاسبه بيمه توسط كاربر
                  - بيمه تامين اجتماعي سهم بيمه پذير و كارفرما
                  - ضريب محاسبه بيمه بيكاري
                  - ضريب محاسبه بيمه بهداري بيمه پذير و افراد تحت تكفل
                  - بيمه حوادث
4-1- نوع استخدام
                   - كاركنان : رسمي - پيماني - ساعتي - مشاور
5-1- كاركرد
                   - تعريف كاركرد ماهيانه - تعريف اضافه كار ( ضريب محاسبه - سقف )
6-1- اطلاعات كاركنان
                   - محل كار - شغل -تحصيلات - محل تولد - تاريخ استخدام 
7-1- مزاياي ثابت و غير ثابت
                   - عدم محدوديت در تعريف مزايا
                   - مشخص كردن بيمه پذير بودن  ، تاثير در محاسبه اضافه كار ، تاثير در پرداخت مقرري
                    ماه اول براي هر يك از مزايا
8-1- كسور
                   - عدم محدوديت در تعريف كسور
9-1- وام
                   - تعريف انواع وام      توقف پرداخت قسط وام
                   - تعريف ضامن براي هر يك از كاركنان و كسر وام از ضامن
10-1- عيدي
                   - تعريف ميزان پرداخت عيدي
                   - تعريف ماليات عيدي
                   - تهيه ليست جداگانه عيدي
11-1- سوابق
                  - نگهداري سوابق مالياتي شامل جمع كل مبالغ درآمدهاي مشمول ماليات تاكنون و جمع                    كل ماليات پرداختي تاكنون
                  - نگهداري جمع كل مبالغ اضافه كاري تاكنون و جمع كل ماليات اضافه كاري تاكنون
                  - نگهداري جمع كل كاركرد تاكنون
                  - نگهداري جمع مقرري ماه اول پرداختي تاكنون
12-1- احكام
                  - هرگونه تغييري در حقوق و مزايا توسط احكام كارگزيني وارد سيستم مي گردد
13-1- محاسبات معوقه ( BACKPAY )
                  - امكان محاسبه كليه تغييرات پارامترهاي حقوق و مزايا از هر تاريخ موثري
                  - امكان تعريف چند معوقه در يك ماه بر اساس احكام
                  - امكان پرداخت معوقه ناشي از تغيير در كاركرد ماههاي گذشته
                  - امكان پرداخت معوقه ناشي از تغيير در ساعات اضافه كاري ماههاي گذشته
                  - تهيه ليست معوقه به تفكيك ماه شامل ليست كلي حقوق و مزايا و فيش حقوق
14-1- گزارش هاي سيستم
                   - فيش حقوق                 - ليستهاي بيمه                - ليست عيدي
                   - ليست ماليات               - ليست پرداخت بانك
                   - ليست وام                   - ليست كلي پرداخت

 *تفكيك ليست ها بر اساس مراكز هزينه با مديريت ها است و سيستم بر اساس تعاريف وارد شده از سوي كاربر ، گزارشات را تفكيك و مرتب مي نمايد

امكانات و ويژگيهاي سيستم حقوق دستمزد ( شركتي )

- محاسبه ميزان پرداختي به كاركنان با در نظر گرفتن اضافات و كسور بر اساس روشهاي جاري .
- محاسبه مبالغ اضافه كاري بر اساس ساعات كاركرد .
- محاسبه حق ماموريت بر اساس احكام ماموريت اداري .
- در نظر گرفتن ساعات غيبت و بيماري دريافتي از سيستم كارت ساعت زني و سيستم كاركنان .
- پرداخت وامها مختلف و منظور نمودن اقساط ماهيانه هر يك .
- امكان پرداخت مساعده به كاركنان .
- امكان تعريف اضافات و كسور و مشخصات آنها .
- امكان تعريف انواع وامها .
- انعطاف پذيري در مقابل اطلاعات قابل تغيير از قبيل جدول ماليات ، نرخ بيمه ، سقف كسر بيمه ، درصدهاي نوبت كاري ، اضافه كاري ، حداقل دستمزد ، حق اولاد ، خواربار ، مسكن ، ميزان مرخصي ساليانه  ، ساعات كاركرد ، ماه ، مبلغ عيدي و...
- امكان تعريف روشهاي محاسبات توسط كاربران .
- ارتباط با سيستم اطلاعات كاركنان جهت دريافت احكام مربوط به آخرين حقوق و مزايا و انتقال اطلاعات   پرداختي به كاركنان ، ماليات و وامها به اين سيستم .
- ارتباط با سيستم حضور و غياب جهت دريافت ساعتهاي كاركرد .
- محاسبه حقوق افراد در هر لحظه .
- محاسبه حقوق تك نفره يا گروهي .
- تسويه مالياتي ماهيانه .
- نگهداري و پردازش اطلاعات كاركنان بدون هيچگونه محدوديتي .
- ارتباط با سيستم مالي و تهيه سند حسابداري حقوق و دستمزد جهت ارسال به اين سيستم .
- فيش حقوق ماهيانه .
- گزارش بيمه .
- گزارش ماليات .
- گزارش وامها .
- گزارش كليه پرداختها و كسور بر حسب مراكز هزينه .
- گزارش مبلغ پرداختي به كاركنان جهت بانك پرداخت كننده .
- گزارش كليه پرداختها و كسور براي هر يك از كاركنان .
 - صدور فيش پرداخت اضافه كاري .
- خلاصه گزارش ماهيانه به تفكيك مراكز هزينه .
- گزارش عملكرد ساليانه حقوق براي يك فرد ، يك قسمت و يك مركز هزينه .
- گزارش مساعده در نيمه اول ماه و منظور نمودن جهت پرداخت پايان ماه .
- گزارش پاداش و عيدي .
- گزارش وضعيت مرخصي كاركنان .
- گزارش ذخيره سنوات خدمت كاركنان .
- گزارش بن كارمندي .

 

 

 
  درباره شركت
  نرم افزار
   •  سيستم هاي مالي
      •  سيستم حسابداري مالي
      •  سيستم حقوق و دستمزد
      •  سيستم فروش
      •  سيستم انبار
      •  سيستم اموال
      •  سيستم خزانه داري
      •  سيستم بودجه و اعتبارات جاري
   •  سيستم هاي مدیریت فروشگاهی
   •  سيستم هاي ارتباط با مشتریان
   •  سيستم هاي سفارشی
   •  پشتيباني مشتريان
  شبكه و ارتباطات
  دیتا سنتر
  سرورهاي اختصاصي در اينترنت
  سرويس هاي ميزباني
  طراحی وب و تجارت الکترونیک
  دعوت به همكاري
  تماس با شركت
 
 
All right reserved by Planning Consultants Co.